Privacybeleid van Videogroep Close-Up

Zoals vastgesteld tijdens de Algemene Jaarvergadering op 30 oktober 2018, en gewijzigd tijdens de Bijzondere Ledenvergadering op 11 mei 2021.

Algemeen
Videogroep Close-Up (hierna te noemen Close-Up) hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van de leden. In dit privacybeleid wil Close-Up heldere en transparante informatie geven over hoe wordt omgegaan met deze persoonsgegevens. Close-Up doet er alles aan om de privacy van de leden te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met de persoonsgegevens. Close-Up houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt in ieder geval het volgende met zich mee.
•    De persoonsgegevens van de leden worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid;
•    De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt zich tot de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt;
•    Close-Up vraagt de uitdrukkelijke toestemming van de leden als deze nodig zijn voor de verwerking van de persoonsgegevens;
•    Close-Up heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is;
•    Close-Up verstrekt de persoonsgegevens aan de overkoepelende organisaties NH’63 en de NOVA ten behoeve van hun ledenadministratie. Het privacyreglement van de NOVA is hierop van toepassing.
•    Close-Up geeft geen persoonsgegevens door aan andere partijen dan hierboven genoemd, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
•    Close-Up is op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en respecteert deze.

Close-Up is verantwoordelijk voor het beheren van de persoonsgegevens. Indien een lid na het doornemen van dit privacybeleid, of in algemenere zin, hierover vragen heeft of contact met het bestuur wenst op te nemen kan dit via de secretaris van Close-Up.

Verwerking van de persoonsgegevens.
Close-Up verwerkt de persoonsgegevens ten behoeve van de volgende doeleinden:
•    Het versturen van nieuwsberichten, uitnodigingen, e.d.;
•    De organisatie van activiteiten;
•    De ledenadministratie van NH’63 en de NOVA.

Voor de bovenstaande doelstellingen verwerkt Close-Up de volgende persoonsgegevens van de leden:
•    Voorletter(s);
•    Voornaam.
•    Achternaam;
•    Volledig adres;
•    Telefoonnummer(s).
•    E-mailadres;
•    Bankrekeningnummer.

Verstrekking gegevens aan derden:
Close-Up verstrekt de persoonsgegevens aan de overkoepelende organisaties NH’63 en de NOVA ten behoeve van hun ledenadministratie.
Close-Up verstrekt de persoonsgegevens niet aan anderen dan hierboven genoemd, tenzij dit nodig is voor de organisatie van een bepaalde activiteit. Ook kan in dat geval de noodzaak bestaan nog andere gegevens te verstrekken. In dit soort gevallen zal Close-Up daarvoor apart toestemming aan de leden vragen.
Ook bestaat de mogelijkheid dat persoonsgegevens moeten worden doorgeven aan andere partijen omdat dit wettelijk verplicht is. Een voorbeeld hiervan is als de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij Close-Up opvraagt. In een dergelijk geval dient Close-Up medewerking te verlenen en is dan ook verplicht deze gegevens af te geven.
Close-Up verstrekt in geen geval persoonsgegevens aan partijen die zijn gevestigd buiten de EU.
Close-Up maakt gebruik van een derde partij voor het hosten van de website, maar daarbij worden de persoonsgegevens niet gebruikt.

Bewaartermijn:
Close-Up bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging:
Close-Up heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.
Zo heeft Close-Up bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
•    Alle personen die namens Close-Up van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
•    Close-Up maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
•    Close-Up test en evalueert regelmatig de maatregelen;
•    De bestuursleden van Close-Up en degenen die activiteiten organiseren zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw persoonsgegevens
De leden hebben recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die Close-Up heeft ontvangen en verwerkt. Tevens kunnen de leden bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Close-Up of door een van de verwerkers. Ook hebben de leden het recht om de verstrekte gegevens door Close-Up te laten overdragen aan zichzelf of in opdracht van hen direct aan een andere partij. Close-Up kan de leden vragen zich te legitimeren voordat Close-Up gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten:
Als een lid een klacht heeft over de verwerking van de persoonsgegevens, dient hij/zij hierover direct contact op te nemen met Close-Up. Komen partijen er samen niet uit dan is dat uiteraard erg vervelend. Een lid heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Films en foto’s:
Films en foto’s worden door Close-Up uitsluitend openbaar gemaakt, bijvoorbeeld op de website van Close-Up, indien de maker/producent van dit materiaal daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Ook is de producent
ervoor verantwoordelijk dat de personen die herkenbaar (identificeerbaar) in beeld komen, toestemming voor de betreffende publicatie hebben verleend. Dit laatste geldt niet voor toevallige passanten waarbij toestemming vragen achteraf vrijwel onmogelijk is.
De films en foto’s zullen niet aan anderen worden verstrekt  tenzij het voor een bepaalde activiteit gewenst is ze ook met anderen te delen. In dat geval vindt publicatie uitsluitend plaats indien de producent daarvoor toestemming heeft verleend.
In de Nieuwsbrief van Close-Up kunnen wel foto’s worden geplaatst waarop leden herkenbaar (identificeerbaar) in beeld komen.